องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  (อบต.แม่พูล)

องค์การบริหารส่วนตำบล แม่พูล

Mae Phun Subdistrict Administrative Organization

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ | www.maephun.go.th

Loading...

คำขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  (อบต.แม่พูล) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  (อบต.แม่พูล)

{{datahome.palad.name}}

{{datahome.palad.position}}

โทร. {{datahome.palad.phone}}

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  (อบต.แม่พูล) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  (อบต.แม่พูล)

{{datahome.nayok.name}}

{{datahome.nayok.position}}

โทร. {{datahome.nayok.phone}}

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“แม่พูลตำบลน่าอยู่ ดินแดนแห่งคุณภาพชีวิต เป็นองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล”

Hilight.. ประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

วีดีโอประชาสัมพันธ์

Loading...

บริการประชาชน

{{data.topic}}

{{datahome.datapersonneldoc.nametype}}

{{datadoclistname.name}} ดูทั้งหมด

- ไม่มีข้อมูล

ของฝากจากตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบล “แม่พูล” เราดูแล...

0000

พื้นที่/ตร.กม.

0000

ชุมชน

0000

ครัวเรือน

0000

ประชากร/คน

ที่มา : งานทะเบียนอำเภอลับแล ( ณ. วันที่ {{datahome.people.setdate}} )

หนังสือราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( สถ )

การรับฟังความเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ืพ.ศ. 2562

การโอนเงินจัดงรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

การโอนเงินจัดงรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

การโอนเงินจัดงรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

การโอนเงินจัดงรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การโอนเงินจัดงรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน เเละอาคารประกอบ

การโอนเงินจัดงรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงเเละพัฒนาเเหล่งกักเก็บน้ำให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การโอนเงินจัดงรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภคเเก่ประชาชน (ก่อสร้างเเละปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เเละภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2