องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  (อบต.แม่พูล)

องค์การบริหารส่วนตำบล แม่พูล

Mae Phun Subdistrict Administrative Organization

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ | www.maephun.go.th

Loading...

คำขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  (อบต.แม่พูล) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  (อบต.แม่พูล)

{{datahome.palad.name}}

{{datahome.palad.position}}

โทร. {{datahome.palad.phone}}

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  (อบต.แม่พูล) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  (อบต.แม่พูล)

{{datahome.nayok.name}}

{{datahome.nayok.position}}

โทร. {{datahome.nayok.phone}}

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“แม่พูลตำบลน่าอยู่ ดินแดนแห่งคุณภาพชีวิต เป็นองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล”

Hilight.. ประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

วีดีโอประชาสัมพันธ์

Loading...

บริการประชาชน

{{data.topic}}

{{datahome.datapersonneldoc.nametype}}

{{datadoclistname.name}} ดูทั้งหมด

- ไม่มีข้อมูล

ของฝากจากตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบล “แม่พูล” เราดูแล...

0000

พื้นที่/ตร.กม.

0000

ชุมชน

0000

ครัวเรือน

0000

ประชากร/คน

ที่มา : งานทะเบียนอำเภอลับแล ( ณ. วันที่ {{datahome.people.setdate}} )

หนังสือราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( สถ )

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "Digital Transformation"

ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูลผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ก่อนสิ้นเดือนไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567

ด่วนที่สุด การติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ

การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 5/2567

การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6 (6th MCU Contest)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติชมงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 (ฺBkk EXPO 2024)

รายงานความก้าวหน้าผลการจัดทำป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด